Ваш город: 
Киев
Киев – ваш город?
Другой город
Выберите ваш город
Запорожье
Измаил
Ужгород
Киев
Днепр
Харьков
Одесса
Львов
Херсон
Винница
Кривой Рог
Мы покажем вам самые актуальные туры от туристических агентств в вашем регионе.
Валюта: 
USD
USD
EUR
UAH
Заказать звонок
Киевстар
096 091 18 51
Ежедневно с 9:00 до 19:00
+38 (096) 091-18-51 +38 (067) 847-98-73

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ПРОПОЗИЦІЯ)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРАЙДІ», в особі директора Нікітіної Ірини Петрівни, що діє на підставі Статуту (далі за текстом - «Виконавець»), зареєстрований у відповідності до чинного законодавства України, на підставі ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб укласти договір про надання посередницьких послуг на нижченаведених умовах:

Умови публічної оферти щодо порядку надання послуг waytogo.travel однакові для всіх осіб, що прийняли (акцептували) публічну оферту.

1. Тлумачення термінів

1.1. «Сайт» - відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний веб-сайт https://waytogo.travel/, що належить waytogo.travel, через який надаються Послуги waytogo.travel та на якому опубліковану Публічну оферту. Використання Сайту врегульовано нормами Договору та Законодавства.

1.2. «Договір» - Договір про надання послуг waytogo.travel, який укладається шляхом прийняття (Акцепту) Користувачем Публічної оферти.

1.3. «Акцепт» — повне та беззаперечне прийняття умов Публічної оферти, шляхом виконання Користувачем дій щодо користування Сайтом, Системою бронювання для оформлення та оплати Послуг.

1.4. «Користувач» - фізична особа, яка досягла 18-річного віку і володіє повною цивільною дієздатністю, що пройшла реєстрацію на Сайті та бажає скористатися послугами Виконавця або представник юридичної особи, зареєстрованої у відповідності до чинного законодавства України що пройшла реєстрацію на Сайті та бажає скористатися послугами Виконавця (без наміру подальшого перепродажу відповідної Послуги).

1.5. «Постачальник послуг» - фізична особа або юридична особа, що є автором туристичної послуги та в подальшому надає послуги Користувачу. При цьому є офіційним та законним партнером Сайту.

1.6. «Туристична послуга» - комплекс дій, що надається Користувачу Постачальником Послуг після їх оплати на підставі укладеного за посередництвом waytogo.travel договору з Користувачем. Обсяг Послуги та початок її надання обираються Користувачем самостійно при створенні Замовлення із запропонованих на Сайті варіантів. Постачальники Послуг не зобов’язані надавати будь-які інші послуги, окрім тих, що були вказані при створенні Замовлення. До туристичних послуг відносяться автобусні тури, екскурсійні тури, ексклюзивні (авторські) тури. 

1.7. «Послуга waytogo.travel» - означає онлайн-послугу придбання, замовлення, (опрацювання) оплати або бронювання, яку пропонує або надає Виконавець щодо різних продуктів та сервісів Постачальників послуг за допомогою Сайту.

1.8. «Замовлення» – відповідним чином, доступним за допомогою Сайту, розміщений запит Користувача на послуги Постачальника послуг, обрані Користувачем на Сайті.

1.9. «Винагорода» – плата, що сплачуються Користувачем за надані Послуги waytogo.travel, в результаті яких Користувачем виявлено намір оформити Замовлення/Бронювання Послуг. Розмір Винагороди визначається waytogo.travel в залежності від Постачальника Послуг та умов укладеного з ним договору.

1.10. «Виконавець», «waytogo.travel» - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРАЙДІ», розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, буд.38А, код ЄДРПОУ 42499023, яке наділене правом на надання Послуг waytogo.travel.

1.11. Усі терміни, яким не дано визначення в цьому Договорі, тлумачаться та використовуються у відповідності до положень чинного законодавства України.

2. Загальні положення

2.1. Публічна оферта набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення на Сайті та діє до дати офіційного оприлюднення заяви waytogo.travel про відкликання Публічної оферти. 

2.2. У разі відкликання будь-якої частини Публічної оферти, всі інші положення Публічної оферти, що не відкликані, залишаються чинними. Момент оприлюднення змін до Публічної оферти або Публічної оферти в новій редакції на Сайті вважається моментом ознайомлення Користувача з текстом таких змін до Публічної оферти або Публічної оферти в новій редакції.

2.3. Укладаючи Договір Сторони погоджуються, що дана Публічна пропозиція містить усі істотні умови Договору про надання послуг, принципи та загальні положення щодо встановлення договірних відносин між Сторонами, цілком розуміють природу Договору та послуги, що надаються на його підставі, права та обов’язки Сторін, що виникають на підставі Договору, а також наслідки, що настають для Сторін з укладанням Договору. 

2.4. Строк дії Договору необмежений, але в будь якому випадку до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором.

2.5. Зміна в будь-які пункти або розділи Публічної оферти вважається зміною умов відповідного Договору. waytogo.travel має право змінювати або іншим чином редагувати даний Договір без попередження про це Користувача, а подальше користування Користувачем Сайтом означає, що Користувач автоматично прийняв зміни до Публічної оферти. 

2.6. Будь-які зміни, внесені в Публічну оферту, з моменту набрання ними чинності, однаково поширюються на всіх осіб, що уклали Договір, у тому числі, на тих, хто уклав Договір раніше дати набрання змінами і доповненнями чинності. У випадку незгоди із змінами, Користувач має право ініціювати розірвання Договору (відмовитись від Договору та не користуватися Сайтом). 

2.7. Істотна зміна обставин, виходячи з яких Сторони уклали цей Договір (відповідно до визначеного у статті 652 Цивільного кодексу України), не створює підстав для внесення змін і доповнень або розірвання цього Договору Користувачем. Зміна загальних умов господарювання на ринку, зміна економічної ситуації в Україні та подібні фактори не створюють підстав для ініціювання Користувачем внесення змін і доповнень або розірвання цього Договору, в тому числі стосовно зміни розміру та порядку розрахунку платежів та інших умов Договору.

2.8. Виконавець залишає за собою право блокувати Користувача (позбавити його можливості використовувати Сайт), звертатися з відповідними заявами в правоохоронні органи і передавати їм дані такого Користувача в разі, якщо будь-які дії Користувача, на думку Виконавця носять ознаки зловживання, шахрайства та/або можуть завдати шкоди інтересам інших користувачів і/або третіх осіб.

2.9. Обов'язок нараховувати і перераховувати підлягаючі сплаті у зв'язку з виконанням Договору загальнодержавні або місцеві податки, збори, платежі або мито покладається на Сторону, яка зобов'язана здійснювати вказані дії у зв’язку із положеннями діючого законодавства.

2.10. Сторони гарантують, що укладення, вручення та виконання цього Договору Стороною і здійснення передбачених ним трансакцій:

2.10.1. не суперечить та/або не порушує чинне законодавство України; або

2.10.2. не суперечить, не призводить і не призведе до порушення чи невиконання будь-яких умов або положень статуту або інших установчих документів Сторони або будь-яких рішень органів управління Сторони; або

2.10.3. якщо тільки це прямо не передбачено в цьому Договорі, не призводить до виникнення будь-якого обтяження будь-якого майна чи інших активів Сторони; або

2.10.4. не призводить до будь-якого порушення Стороною та не становить невиконання зобов’язань Стороною; не призводить до виникнення у будь-якої іншої Особи будь-яких прав на розірвання, внесення змін, вимогу про дострокове виконання або скасування таких документів: будь-якого векселя, облігації, договору іпотеки, контракту, договору, ліцензії, дозволу або іншого документа, стороною якого є Сторона або який може мати законну силу стосовно майна чи інших активів Сторони.

3. Предмет договору

3.1. Договір визначає умови та порядок надання Користувачу Послуг waytogo.travel.

3.2. Користувач, користуючись Сайтом, погоджується з умовами Договору, що викладені в цій Публічній пропозиції, яка містить також загальні умови отримання Послуг та їх оплати Користувачем.

3.3. Договір вважається укладеним з моменту першого підтвердження Користувачем своєї згоди з його умовами, шляхом вчинення дій згідно п. 4.1. Публічної оферти. 

3.4. waytogo.travel надає Користувачу послуги резервування/бронювання, оформлення Послуг, а Користувач зобов’язується через waytogo.travel сплатити Послуги за встановленою вартістю (згідно отриманого від waytogo.travel рахунку, при цьому, в рахунку зазначається загальна сума, що має бути сплачена Користувачем на дату виставлення рахунку, яка включає вартість Послуг та розмір Винагороди). 

3.5. До відносин між Користувачем та waytogo.travel застосовуються положення чинного законодавства України.

3.6. Користувач самостійно обирає зручний для себе метод оплати, при цьому, Користувач має можливість здійснити\виконати платіж шляхом:

3.6.1. ініціювання безготівкового переказу коштів зі свого поточного рахунку (з використанням сервісу інтернет-банкінг, мобільний-банкінг, тощо);

3.6.2. ініціювання переказу коштів через касу/програмно-технічний комплекс самообслуговування банку/небанківської фінансової установи, що надає послуги з переказу коштів;

3.6.3. ініціювання переказу коштів на Сайті з використанням реквізитів платіжної картки, якщо це є можливим для даного сервісу та виду Послуги. 

3.6.4. іншим доступним сторонам шляхом відповідно до чинного законодавства України за умови окремого погодження такого способу оплати між сторонами. 

3.7. У разі виявлення зловживання з боку Користувача правами, наданими йому як споживачеві законодавством та умовами даної Публічної оферти, Виконавець має право обмежити Покупця в способах оплати і вимагати виключно передоплати банківською картою в момент оформлення Замовлень.  

3.8. При сплаті Послуг та Винагороди Користувач несе витрати по сплаті банківських комісій та\або відповідної Платіжної системи.

3.9. Винагорода виконавця стягується окремо з Користувача тільки у разі скасування замовлення з ініціативи Користувача.

4. Реєстрація та користування сайтом.

4.1. Користувач повинен ознайомитися з Публічною офертою та підтвердити свою згоду з її умовами при отриманні будь-яких Послуг waytogo.travel, а також при реєстрації Особистого Кабінету та при Замовленні будь-якої Послуги через Сайт.

4.2. Використання автоматизованої системи Сайту та пов'язаних з ним сервісів означає, що Користувач повністю згоден із: умовами Договору; будь-якими змінами чи доповненнями (додатками) до Публічної оферти; викладеними на відповідних сервісах Сайту, правилами та умовами придбання, використання і повернення Послуг, які в свою чергу підпорядковуються відповідним нормам Законодавства та умовам Постачальників Послуг; політикою конфіденційності; політикою боротьби з шахрайством; умовами укладеного з Постачальником Послуг договору, якщо такий присутній на обраному сервісі Сайту, де Користувач здійснює Бронювання, і який може бути запропонований Користувачу незалежно від його згоди з Договором. Всі договори, інформація про які розташована на Сайті, укладаються Користувачем безпосередньо з Постачальниками Послуг за посередництвом waytogo.travel. Якщо Користувач не згоден із Договором, він має право відмовитися від користування сервісами та Сайтом.

4.3. Користуючись Сайтом Користувач підтверджує, що:

- Користувачу 18 і більше років;

- Користувач має всі громадянські права та володіє повною правоздатністю і дієздатністю;

- Користувач буде користуватися Сайтом виключно відповідно до умов Публічної оферти;

- вся інформація, яку подає\зазначає на Сайті, є правдивою, точною, актуальною і повною;

- Користувач буде користуватися Сайтом лише для того, щоб отримати Послуги waytogo.travel, а також щоб здійснювати Бронювання/купівлю Послуг для себе або для інших фізичних осіб, від імені яких він має юридичне право діяти;

- буде дотримуватися умов Договору, а також умов, передбачених Політикою конфіденційності, Політикою боротьби з шахрайством, усіма змінами та доповненнями, які можуть бути додані до Публічної оферти; 

- Користувач буде своєчасно оновлювати свої контактні дані, вказані в профілі реєстрації на Сайті, слідкуватими за їх точністю та актуальністю;

- зберігатиме в таємниці дані для авторизації на Сайті;

- погоджується отримувати комерційну та маркетингову інформацію про Послуги (за умови надання згоди);

- дає згоду на обробку своїх персональних даних;

- погоджується, що всі отримані від waytogo.travel листи в електронній формі відповідають тим самим юридичним вимогам, що і комунікація у фізичній роздрукованій формі;

- жодне спільне підприємство, партнерство або трудові відносини не будуть утворені між Користувачем і waytogo.travel в результаті Договору або користання Сайтом;

- має всі необхідні права та повноваження і повну цивільну правоздатність та дієздатність для укладення цього Договору, виконання своїх зобов’язань за ним та здійснення всіх передбачених ним правочинів. Стороною були в установленому порядку вжиті всі необхідні заходи для надання повноважень на укладення цього Договору та здійснення всіх передбачених ним правочинів, і жодні інші заходи або процедури (корпоративні або будь-які інші) з боку Сторони або будь-якої іншої особи не вимагаються для надання повноважень на укладення цього Договору, виконання Стороною своїх зобов’язань за ним або здійснення передбачених у цьому Договорі правочинів;

- волевиявлення Сторони є вільним та усвідомленим, умови цього Договору зрозумілі Стороні та відповідають її інтересам.

4.4. Засоби інформаційної підтримки під час користування Сайтом: 

4.4.1. Користувач має можливість отримувати консультації у цілодобовому режимі з питань Послуг waytogo.travel, умов надання та оформлення Послуг, їх отримання, обміну або повернення. Для одержання даних консультацій слід звертатися до Служби підтримки. Легітимність електронних повідомлень: електронна пошта — це основний канал комунікації між waytogo.travel та Користувачем.

4.5. Сайт може включати гіперлінки та посилання на сайти третіх осіб в мережі Інтернет, які не контролюються waytogo.travel і надаються Користувачам виключно в інформаційних цілях.

4.6. Для здійснення покупки на Сайті, Користувач зобов’язаний пройти реєстрацію, тобто заповнити реєстраційну форму чи авторизуватися через одну із зазначених соціальних мереж. Експрес-реєстрація через форму на Сайті з використанням профілю у Google, Facebook, Twitter, Telegram чи Instagram, однак згодом Користувач зобов'язується надати всі вище перелічені дані.

4.7. Користувач підтверджує та гарантує, що зазначені ним при реєстрації дані є правдивими.

4.8. Реєструючись на сайті Користувач погоджується на передачу Виконавцю своїх персональних даних, їх обробку, зберігання і використання, в тому числі третіми особами, які залучаються для виконання умов даної оферти.

4.9. Виконавець вправі вимагати будь-які персональні документи на підтвердження встановлення особистості, які мають бути надані для авторизації Користувача. 

4.10. Сайт передбачений для особистого та некомерційного використання. Зміст та інформація, що міститься на Сайті (включно з, але не обмежуючись цінами та наявністю туристичних послуг), а також інфраструктура, що використовується для надання такого змісту та інформації, є власністю Виконавця або її постачальників (Постачальник послуг тощо). 

4.11. Користувач погоджується не використовувати цей веб-сайт або його зміст чи інформацію з будь-якою комерційною та неособистою метою (прямою чи непрямою). 

4.12. На Сайті заборонено відправляти іншим користувачам або в публічно-доступний чат повідомлення з пропозиціями про співпрацю, послуги або будь-якого іншого комерційного характеру. Такі дії можуть бути розцінені як порушення умов користування Сайтом, в результаті чого дані повідомлення можуть бути видалені, а користувачу може бути заблоковано чи обмежено доступ до Сайту.

5. Порядок придбання та оплати Туристичної послуги

5.1. Користувач обирає Туристичну послугу на Сайті і відправляє заявку Виконавцю, заповнивши відповідну форму на Сайті.

5.2. Виконавець за даним Договором виконує посередницьку функцію, тобто:

5.2.1. Виконавцем зібрано відомості про Туристичні послуги різних Постачальників послуг, що пропонуються до придбання Користувачам.

5.2.2. Виконавець не виконує функцію Постачальника послуги та не є постачальником Туристичної послуги.

5.2.3. Виконавець перераховує кошти, отримані від Користувача через Сайт Постачальнику послуги за виключенням посередницької комісії, розмір якої встановлено за домовленістю між Виконавцем та Постачальником послуги.

5.2.4. Виконавець передає Постачальнику послуги надану при реєстрації та придбанні Туристичної послуги інформацію про Користувача для подальшої організації взаємовідносин між Користувачем та Постачальником послуги без участі Виконавця.

5.3. Оформлюючи і направляючи Замовлення на придбання Туристичної послуги, Користувач тим самим підтверджує, що:

5.3.1. він згоден з усіма умовами, викладеними в даній Публічній оферті, і беззастережно їх приймає

5.3.2. він ознайомився з інформацією про Туристичну послугу;

5.3.3. всі дії, які ним будуть здійснені, не суперечитимуть умовам даної Публічної оферти;

5.3.4. Туристична послуга замовляється (придбавається) ним добросовісно, для цілей особистого (некомерційного) використання;

5.3.5. Користувач розуміє, що фото викладені на сайті можуть відрізнятися та не відповідати усім обставинам, в яких перебуватиме Користувач у подорожі.

5.4. Залежно від особливостей Туристичної послуги та умов, встановлених Постачальником послуг, для придбання через Сайт Туристичної послуги може знадобитися сплата як повної вартості за Туристичну послугу, так і її частина.

5.5. Для здійснення замовлення, Користувач має сплатити передплату у розмірі 10-15% від вартості Туристичної послуги, яка залежить від Постачальника послуги, та якщо інші умови передплати не зазначені у інформації про Туристичну послугу.

5.6. Ціна Туристичної послуги встановлюється в гривні та може вказуватися в доларах США чи іншій валюті світу в еквіваленті за курсом іноземних валют платіжної системи, за допомогою якої проводиться оплата. 

5.7. Виконавець має право в односторонньому порядку без попередження змінювати ціни Туристичних послуг, що пропонуються до придбання. Зміна ціни не допускається після того, як Замовлення було прийняте Виконавцем, а Користувач отримав повідомлення, яке підтверджує прийняття Замовлення.

5.8. Постачальник послуг має право змінювати ціни Туристичних послуг, що пропонуються до придбання за рахунок продажу додаткових послуг.

5.9. Замовлення вважається прийнятим до виконання, а договір між Користувачем та Виконавцем – укладеним, після отримання Користувачем електронного повідомлення на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації, з підтвердженням факту отримання оплати по Замовленню.

5.10. Виконавець має право відхилити Замовлення шляхом надсилання електронного повідомлення Користувачу. В такому випадку права і обов'язки Сторін, пов'язані з придбанням Туристичної послуги і оплатою її Виконавцю передбачені даною офертою, припиняються, а вартість Туристичної послуги, оплачена Користувачем банківською картою онлайн, повертається на карту, з якої була проведена оплата, за вирахуванням банківської комісії.

5.11. Виконавець докладає максимум зусиль для надання інформації про Туристичної послуги якомога точніше. Однак, з технічних причин не виключені ситуації, при яких інформація може містити неточності або виглядати неповною. Тому Виконавець залишає за собою право виправляти помилки, змінювати або оновлювати інформацію про Туристичну послугу в будь-який час.

5.12. Для підтвердження Замовлення з Користувачем може зв’язуватися шляхом телефонного зв’язку Виконавець чи його співробітники. У разі неотримання (неможливості отримання) підтвердження від Користувача по телефону, Виконавець має право скасувати таке Замовлення.

5.13. Здійснюючи резервування/бронювання туристичної послуги, Користувач приймає та погоджується з Умовами скасування, які можуть бути приведені на Сайті та будуть вважатися невід'ємною частиною даного Договору.

5.14. У разі скасування резервування/бронювання туристичної послуги, Користувач приймає та погоджується, що сплачує Винагороду виконавцю у розмірі 3% від вартості туристичної послуги. 

5.15. Користувач усвідомлює, що якщо в день початку надання туристичної послуги він спізнюється до визначеного місця, прибуває пізно, він зобов’язаний негайно повідомити про це Постачальника послуг за своєю Туристичною послугою. У разі спізнення Користувач не може вимагати надання послуг в повному об’ємі.

6. Права та обов’язки сторін. Обмеження відповідальності.

6.1. Права та обов’язки Користувача:

6.1.1. Користувач має право:

6.1.1.1. Користуватися всіма доступними сервісами та довідково-інформаційними розділами Сайту з метою вибору, придбання Послуги або вивчення доступних маршрутів, цін, видів, складу та умов надання Послуг.

6.1.1.2. Користуватися інформаційно-консультаційними послугами Служби підтримки.

6.1.1.3. Здійснювати придбання Послуги для третіх осіб, від їхнього імені, тільки якщо він був уповноважений належним чином даними особами на здійснення вибору і оплати Послуги, а також на надання їх персональних даних, необхідних для оформлення Послуги.

6.1.2. Користувач зобов'язаний:

6.1.2.1. Своєчасно повідомити усіх Користувачів про Правила та Умови, які стосуються Бронювань\умов використання Послуги, оформленої Користувачем для них або від їхнього імені, включаючи всі діючі правила і обмеження.

6.1.2.2. Виконувати положення та умови оплати Послуги, встановлені будь-ким з Постачальників Послуг, з якими він буде співпрацювати в рамках обраної Послуги, включаючи, але не обмежуючись, виплатою всіх сум у відповідний час та відповідно до встановлених тарифів, правил та обмежень Постачальника.

6.1.3. Користувач несе відповідальність, повідомлений і усвідомлює, що:

6.1.3.1. Будь-яке порушення будь-яких Правил та умов Договору, а також обмежень Постачальника Послуг може призвести до анулювання Бронювань/Замовлень, відмови в доступі до оплачених Послуг, без повернення коштів, виплачених за Бронювання/Замовлення, та/або ініціювання списання коштів з рахунку Користувача на суму збитку, понесеного в результаті такого порушення.

6.1.3.2. Всі етапи створення Замовлення: вказування маршрутів і дат, вибір рейсів, внесення даних, вибір методів оплати та інше — це виключно самостійний вибір Користувача. Користувач несе повну відповідальність за коректність даних, що вводяться ним при оформленні Бронюванні. Внесена Користувачем інформація автоматично фіксується в Системі бронювання, у внутрішній базі Постачальників Послуг, а також у системі waytogo.travel для подальшого формування Замовлення.

6.1.3.3. Користувач несе одноосібну відповідальність за дотримання умов та правил роботи\надання Послуг обраного Постачальника Послуг.

6.1.3.4. Користувач несе повну відповідальність за наявність і коректне оформлення документів, віз, необхідних для перетину кордону країн транзиту та прибуття. Термін дії паспорта та інших документів Користувача повинен відповідати вимогам приймаючих країн.

6.1.3.5. Користувач несе повну відповідальність за своєчасне надання Сайту своїх візових та адресних даних про місце проживання у пункті призначення для внесення інформації в оплачене Бронювання, якщо це вимагає Постачальник послуги.

6.1.3.6. Користувач самостійно несе відповідальність за несвоєчасне звернення з претензіями або недотримання передбачених формальностей.

6.1.3.7. Шахрайство (або його спроби) при оплаті Послуги на Сайті може призвести до проблем при отриманні віз при безпосередній реєстрації на рейс і т.п.

6.1.3.8. Шахрайство (або його спроби) з платіжними картками тягнуть за собою відповідальність, відповідно до Законодавства.

6.2. Права та обов’язки waytogo.travel

6.2.1. waytogo.travel має право:

6.2.1.1. На свій розсуд, у будь-який момент вносити будь-які зміни на Сайті без спеціального повідомлення або попередження Користувачів: додавати нові та/або скорочувати наявні Послуги Постачальників Послуг, доступні на Сайті сервіси і функціонал; змінювати дизайн; правила проведення програм лояльності; додавати/скорочувати методи оплати, доступні Користувачам для оплати Замовлень\Винагороди на Сайті.

6.2.1.2. Без повідомлення Користувачів призупинити надання Послуг на Сайті з метою проведення технічних робіт.

6.2.1.3. Виправляти будь-які помилки у вартості Послуг на Сайті та/або у створених Замовленнях (оплачених та неоплачених), заброньованих по невірній ціні. В даному випадку, якщо це можливо, Користувачу буде запропоновано зберегти Замовлення з правильною ціною або анулювати Бронювання без стягнення штрафу.

6.2.1.4. На свій власний розсуд, відмовляти кому-небудь в доступі до Сайту та запропонованих Послуг, в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень і повідомлення Користувача.

6.2.1.5. Виконувати дії, регламентовані Політикою боротьби з шахрайством.

6.2.1.6. Збирати інформацію про Замовлення Користувача на Сайті з метою повідомлення Користувача про спеціальні пропозиції, акції та додаткові послуги, доступні на сайті.

6.2.1.7. Пропонувати Користувачу платні або безкоштовні додаткові Послуги, наприклад, послугу повідомлення про затримку або скасування рейсу у вигляді СМС; послугу рекомендації по вибору готелю при пошуку авіаквитків; послуги страхування та інші. Залежно від кроку діалогу Бронювання, на якому пропонується додаткова Послуга, її вартість або включається в загальну вартість Замовлення/Бронювання, або пропонується до оплати окремо.

6.2.2. waytogo.travel зобов’язане:

6.2.2.1. Докласти максимум зусиль для обслуговування користувачів Сайту та наданні Послуг waytogo.travel належним чином.

6.2.2.2. Інформувати Користувача про зміну переліку Послуг або про неможливість виконати оплачену Послугу, за умови, що Постачальник Послуг своєчасно проінформували про це waytogo.travel.

6.3. Обмеження відповідальності Виконавця стосується наступного:

6.3.1. Виконавець не заявляє про доцільність інформації, програмного забезпечення, товарів та послуг, що містяться на Сайті, для будь-якої мети, а включення чи пропозиція продажу будь-якого товару чи послуг на Сайті не означає підтримку чи рекомендацію даного товару чи послуг Виконавцем. Будь-яка така інформація, програмне забезпечення, товари та послуги надаються на основі "як є" без будь-якої гарантії. Виконавець відмовляється від жодних гарантій та умов стосовно такої інформації, програмного забезпечення, товарів та послуг, включно з усіма непрямими гарантіями та умовами якості, придатності для певної мети, права власності.

6.3.2. Виконавець не несе і знімає з себе будь-яку відповідальність за використання та дійсність, якість, відповідність, придатність і своєчасність надання Туристичної послуги, а також не надає ніяких пояснень, гарантій або умов будь-якого роду, в тому числі встановлених законом або будь-яких інших, включаючи будь-які можливі гарантії комерційної якості, права власності, непорушення прав або придатності для певної мети. 

6.3.3. Користувач підтверджує та погоджується з тим, що відповідний Постачальник послуг бере на себе всі зобов'язання і несе повну відповідальність щодо Туристичної послуги.

6.3.4. Виконавець не несе і знімає з себе будь-яку відповідальністю за зміст та точність Туристичної послуги, безпеку Користувача при отриманні туристичної послуги, оскільки інформація надана за даними Постачальника послуг. Виконавець жодним чином не пов’язаний з розробкою Туристичної послуги та наданням послуг, що пов’язані із забезпеченням Туристичної послуги. 

6.3.4. Скарги або претензії щодо Туристичної послуги, у разі, якщо вони з'являться, повинні бути надані Постачальнику послуг. Виконавець не несе відповідальність по можливим претензіям чи скаргам стосовно Туристичної послуги.

7. Конфіденційність

7.1. Сторони зобов’язуються зберігати в таємниці відомості, які вони отримали і отримуватимуть в результаті здійснення останніми своїх обов’язків за Договором (надалі за текстом - «Конфіденційна інформація»).

7.2. Сторони зобов’язуються забезпечити розуміння і дотримання принципу конфіденційності інформації усіма представниками та співробітниками.

7.3. Відомості, що становлять Конфіденційну інформацію, можуть бути розголошені Сторонами лише за наявності спільної письмової згоди із зазначенням конкретних відомостей та фактів які дозволяється розголошувати.

7.4. Дія цього пункту не поширюється на випадки розголошення Конфіденційної інформації на вимогу державних та правоохоронних органів.

7.5. До Конфіденційної інформації за умовами даного Договору відноситься будь-яка інформація отримана сторонами на підставі Договору, в процесі його виконання або в порядку взаємодії сторін за Договором, окрім тексту самого Договору.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Будь-які спори, що можуть виникнути відносно даного Договору, вирішуються шляхом переговорів. У всіх питаннях, неврегульованих даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.2. До відносин, що виникли з Договору, застосовується норми чинного законодавства України.

9. Заборонена діяльність

9.1. Заборонено:

- використовувати Сайт або його контент в комерційних цілях;

- використовувати Сайт яким-небудь способом, що порушує будь-які Положення Договору та або будь-яку статтю Законодавства;

- використовувати будь-яке обладнання та/або програмне забезпечення, призначене для: пошкодження інфраструктури Сайту, порушення його своєчасного і правильного функціонування; спроб перехоплення будь-яких даних та персональної інформації, що обробляється Сайтом; виконання дій, що спричинюють надмірне навантаження на інфраструктуру Сайту та інші системи, пов'язані з обслуговуванням користувачів та наданням Послуг waytogo.travel; моніторингу, автоматизованого вилучення інформації або копіювання будь-яких даних, контенту та/або іншої інформації з Сайту, будь-якими засобами, з будь-якою метою, без офіційного письмового дозволу waytogo.travel.

10. Пояснювальні зауваження 

10.1. Якщо будь-яка частина Договору виявиться нелегітимною, юридично недійсною, або такою, що не має законної сили, це не спричинить недійсності Договору в цілому.

10.2. Друкована версія Публічної пропозиції та будь-якого повідомлення, поданого в електронній формі, повинна прийматися у будь-якому судочинстві та адміністративному провадженні на її основі, стосується її і підпорядковується тим самим умовам, що й інші ділові документи та ділові книги, які були вироблені відразу та зберігаються у друкованій формі.

10.3. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитися з кожним документом, що зазначений в Публічній пропозиції та дати свою згоду діяти чітко з урахуванням зазначених правил при замовленні/активації будь-якої послуги.

10.4. Повну відповідальність за перевезення Користувача та надання Послуги несе Постачальник Послуг.

10.5. Засоби інформаційно-довідкової підтримки, доступні у різних розділах Сайту (розклади, статистика затримок рейсів, рейтинги, довідники, погода, новини про туризм, інформаційні матеріали про країни, міста, події тощо), призначені винятково для ознайомчої функції Користувачів Сайту.

10.6. Сайт не несе відповідальності за будь-які зміни в розкладах і довідкових сервісах щодо Туристичних послуг.

11. Форс-мажор

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання прийнятих на себе цим Договором зобов'язань, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору.

11.2. До обставин непереборної сили відносяться: пожежа, стихійні лиха, військові операції будь-якого характеру, епідемія, акти законодавчої та виконавчої влади, що перешкоджають виконанню зобов'язань, зміни імміграційної політики, терористичні акти, інші обставини поза розумним контролем Сторін. Термін виконання зобов'язань по Договору відкладається спів розмірно часу, протягом якого такі обставини будуть діяти.

11.3. Про настання (і припинення) зазначених у п. 11.2. Публічної оферти обставин, Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань за цим договором, зобов'язана сповістити іншу Сторону протягом трьох днів. Невиконання цієї вимоги позбавляє Сторони права посилатися на ці обставини та не звільняє від відповідальності по даному договору. Термін виконання зобов'язань Сторонами по даному договору відкладається співрозмірно часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. Якщо обставини будуть тривати більше 14 (чотирнадцяти) днів, кожна із Сторін матиме право відмовитися від виконання зобов'язань за цим договором. Наявність зазначених обставин підтверджується відповідними рішеннями Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу.

11.4. При настанні вказаних обставин Сторони мають право в судовому порядку вимагати розірвання договору.

12. Розірвання договору 

12.1. Договір може бути розірваний в будь-який час за ініціативою Користувача або waytogo.travel, шляхом направлення іншій Стороні відповідного письмового повідомлення поштою.

12.2. waytogo.travel має право розірвати Договір в будь-який час без попереднього повідомлення у разі порушення Користувачем порядку і строків Бронювання та оплати послуг.